عباس عبداللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 آمار توصیفی

 آمار استنباطی

 روان سنجی

 روان شناسی تحولی (رشد)

 آسیب شناسی روانی

فایل ها و منابع درسی