عباس عبداللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

عباس عبداللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی


   دكتري (Ph.D) :  دانشگاه پوترای مالزی

   كارشناسي ارشد: دانشگاه تهران

   كارشناسي : دانشگاه علامه طباطبایی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: داخلی 2975

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : a.abdollahi@ alzahra.ac.ir

abdollahi.abbas58@gmail.com