احیا عبدی عالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

سوابق اجرایی

   هیئت علمی دانشگاه الزهرا از 1370تا کنون

   معاون گرو ه زیست شناسی از 1386 الی 1387

   مدیرگروه زیست شناسی  از 1387 الی 1391

   معاون آموزشی دانشکده ی علوم زیستی از مهرماه 1393 الی تیرماه 1395