احیا عبدی عالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1381

   كارشناسي ارشد:..میکروبیولوژی دانشگاه تهران 1370

   كارشناسي :.میکروبیولوژی دانشگاه تهران1366

زمینه های تدریس

   میکروبیولوژی، باکتریولوژی و پروتوزئولوژی در سطح کارشناسی

   آنتی بیوتیک ها و مکانیزم عمل آنها در سطح کارشناسی ارشد

   فیزیولوزی میکروارگانیزم ها در سطح کارشناسی ارشد

روابط انگل و میزبان  در سطح دکتری

باکتریولوژی پیشرفته در سطح دکتری

میکروبیولوژی پیشرفته در سطح دکتری

میکروبیولوژی سلولی در سطح دکتری