احیا عبدی عالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 


احیا عبدی عالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 
دانشیار گروه میکروبیولوژی


   دكتري (Ph.D) :.میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس 1381

   كارشناسي ارشد:..میکروبیولوژی دانشگاه تهران 1370

   كارشناسي :.میکروبیولوژی دانشگاه تهران1366


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی

   تلفن.88044040  داخلی:2726

   دورنگار :.88058912

   پست الکترونیک :abdialya@alzahra.ac.ir