ابراهیم عباسی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر ابراهیم عباسی،
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه مدیریت

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) : مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری مالی -  دانشگاه ازاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات  تهران

   كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه تهران

   كارشناسي : مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692375

   دورنگار : 88047862

   پست الکترونیک : abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir