دکتر امیرعلی مسعودی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

دکتر امیر علی مسعودی

استاد گروه فیزیک دانشکده فیزیک-شیمی دانشگاه الزهرا


 

   دكتري (Ph.D) :  فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک-شیمی

   تلفن: 88613937-21-98+

   دورنگار : 88613937-21-98+

   پست الکترونیک :  masoudi@alzahra.ac.ir