افخم دانشفر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

سوابق اجرایی

   سرپرست و ناظر کلاس های تربيت بدني عمومي دانشگاه الزهرا (س) (1387-1386)

   معاون اداری و مالي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1388-1387)

   مدير تحصيلات تکميلي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1390-1388)

   مدير پژوهش دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1393-1391)

   معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1395-1393)

   سرپرست مدیریت حمایت و پشتیبانی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) (1395)

   مسئول آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا (س) (1397-1394)

   بازرس انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران (1399-1398)