افخم دانشفر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رشد و یادگیری حرکتی، دانشگاه خوارزمی (رتبه اول آزمون ورودی و فارغ التحصیل رتبه اول)

 

كارشناسي ارشد: تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی (فارع التحصیل رتبه اول)

كارشناسي : تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (رتبه سوم آزمون ورودی و فارغ التحصیل رتبه اول)

 

زمینه های تدریس

   کنترل و یادگیری حرکتی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

   رشد جسمانی و حرکتی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)

   سنجش حرکات انسان و سنجش رشد حرکتی (کارشناسی ارشد و دکتری)

   روش های پژوهش در علوم ورزشی و رفتار حرکتی (کارشناسی، کارشناسی ارشد)

   تربیت بدنی رشدی و ورزش کودکان و نوجوانان (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

   ارزیابی رفتارها و مهارت های حرکتی انسان (کارشناسی)

   آزمایشگاه رفتار حرکتی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

   روانشناسی ورزش و مهارت های روانی در ورزش (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

   اکتساب مهارت های حرکتی (کارشناسی ارشد)

   بسکتبال (کارشناسی)