افروز افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی روانشناس 1396-1398

   مسئول ژورنال کلاب روانشناسی 1397-1398