افروز افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روانشناسی عمومی (دانشگاه اصفهان) با موضوع رساله بالینی کودک

كارشناسي ارشد:   روانشناسی بالینی (دانشگاه شهید چمران اهواز)

كارشناسي : روانشناسی بالینی (دانشگاه اصفهان)

 

زمینه های تدریس