احمد عابدینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

احمد عابدینی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دانشکده هنر

گروه طراحی صنعتی

 

استادیار
دکترای طراحی صنعتی


 

 

   دكتري (Ph.D) مطالعات طراحی صنعتی

   كارشناسي ارشد طراحی صنعتی

   كارشناسي طراحی صنعتی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی صنعتی

   پست الکترونیک :a.abedini@alzahra.ac.ir

 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
رزومه احمد عابدینیاحمد عابدینی 1400/09/27نامشخصدانلود