آزیتا عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آزیتا عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه  زبانشناسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :.زبانشناسی

   كارشناسي ارشد:زبانشناسی

   كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02188048935

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک a.abbasi@alzahra.ac.ir