زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهره توازیانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            استاد تمام گروه 


   دكتري (Ph.D) :فلسفه و کلام اسلامی

   كارشناسي ارشد: فلسفه غرب

   كارشناسي : فلسفه غرب


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692118

   دورنگار : 88058923

   پست الکترونیک :z. tavaziani@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq