شقایق زهرایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر شقایق زهرایی


استادیار گروه روانشناسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : روانشناسی سلامت

   كارشناسي ارشد: روانشناسی عمومی

   كارشناسي : مترجمی زبان ایتالیایی

   كارشناسي : روانشناسی بالینی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

   تلفن: 85692841

   پست الکترونیک : zahraei@alzahra.ac.ir