زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

زهرا میرحسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
عضو هیئت علمی و مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده

 

 

 

 

لینک Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=w0hZI5QAAAAJ&hl=en&authuser=1
ORCID: 0000-0001-6201-7834
 


   دكتري (Ph.D) :جامعه شناسی- بررسی مسائل اجتماعی ایران. دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: علوم اجتماعی- پژوهشگری اجتماعی

   كارشناسي: علوم اجتماعی

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85692410

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :Z.mirhosseini@alzahra.ac.ir