ترانه حاجی اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


 ترانه حاجی اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی 

  پست دكتري (Ph.D) :

Inorganic Chemistry 2013-2014
School of Chemistry, University College of Science, University of Tehran 


   دكتري (Ph.D) :

2008-2013 Inorganic Chemistry
School of Chemistry, University College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

 

  کارشناسی ارشد: 

Inorganic Chemistry 2006-2008
  School of Chemistry, University College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran

 

  

 کارشناسی: 

 Pure Chemistry   
2001-2006
Department of Chemistry, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

    آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:  02185692619

   دورنگار :02188041344

   پست الکترونیک :  t.hajiashrafi@alzahra.ac.ir  ;  t.hajiashrafi@yahoo.com