خانم دکتر افسانه توسلی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 خانم دکتر افسانه توسلی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دانشیار گروه مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  رشته تحصيلی: جامعه شناسی

  اخرين مدرک تحصيلی: دکتری تخصصی

  عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد: نقش جنسيت در پديده بی سرپرستی

  سال اخذ مدرک کارشناسی ارشد:1377

  عنوان پايان نامه دکتری: دگرگونی اولويت های ارزشی در ايران

  سال اخذ مدرک دکتری: 1383

  عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه الرهرا: 1386

  استادمدعو دانشگاه الزهرا: 1383-1386


    آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

    تلفن : 88058491

    دورنگار : 88047862

    پست الکترونیک Afsaneh_tavassoli@alzahra.ac.ir