خانم دکتر ترانه تجویدی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکترترانه تجویدی

 
استادیار گروه ریاضی


   دكتري (Ph.D) :  

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ......

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : 

دی ان ان evoq