فاطمه تاجیک  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشگاه الزهرا( بهمن 1399- ادامه دارد)