فاطمه تاجیک  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه الزهرا

               فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه گرونینگن 

 

كارشناسي ارشد:فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه علم و صنعت   

كارشناسي :فیزیک گرایش ماده چگال- دانشگاه علم و صنعت

 

زمینه های تدریس

 فیزیک عمومی 1و 2 و 3   

 فیزیک جدید   

فیزیک حالت جامد