سید توفیق حسینی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سید توفیق حسینی

 

 استادیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا(س)
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)

   كارشناسي ارشد: تاریخ عمومی جهان 

   كارشناسي :تاریخ محض

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:85862345-021

   دورنگار :85862345-021

   پست الکترونیک :t.hosseini@alzahra.ac.ir

»    آدرس صفحات شخصي 

*لينك آكادميا 

https://alzahrauniversityalzahra.academia.edu/SayyedToufighHosseini

*لينك اسكلار گوگل

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bEJp9yYAAAAJ

*لينك اوركيد 

https://orcid.org/0000-0002-3465-0402

*لينك پابلونز

https://publons.com/researcher/4221643/toufiq-hosseini/