دکتر سعیده شعاری نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 سعیده شعاری نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) : فيزيك ماده چگال

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  sshoari@alzahra.ac.ir