سید مسلم حسینی ادیانی، دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 قواعد فقهی1: کارشناسی ارشد

فقه تطبیقی: کارشناسی

فایل ها و منابع درسی

قواعد فقهی1: القواعد الفقیهمیرزاحسن بجنوردی

فقه تطبیقی: فقه مقارن 1 تالیف سیدابوالحسن حسینی ادیانی، الفقه علی المذاهب الخمسه

 

  طرح درس

قواعد فقهی1: کارشناسی ارشد

فقه تطبیقی: کارشناسی