محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


محمد امیر شیخ نوری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استاد گروه تاریخ


   دكتري (Ph.D) : دانش آموخته تاریخ از فرانسه

   كارشناسي ارشد:دانش آموخته تاریخ از فرانسه

   كارشناسي :دانش آموخته رشته تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ

   تلفن: 0218830292

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :a.sheikhnoori@alzahra.ac.ir