نوری سادات شاهنگیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


نوری سادات شاهنگیان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            دانشیار گروه ادیان و عرفان


   دكتري (Ph.D) :.ادیان و عرفان دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:ادیان و عرفان دانشگاه تهران

   كارشناسي :.ادیان و عرفان دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات

   تلفن:85692119                     

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک :n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq