نوری سادات شاهنگیان

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار
گروه ادیان و عرفان

 


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات  ، اتاق ۳۲۷

   تلفن:85692116

   دورنگار :88058923

   پست الکترونیک :n.s.shahangian@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq