دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

             

استاد گروه اقتصاد 
                            


   دكتري (Ph.D) :  دکتری تخصصی اقتصاد (گرایش اقتصاد بین الملل و گرایش توسعه اقتصادی)

   كارشناسي ارشد:   علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد پولی)

   كارشناسي : اقتصاد


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  ab.shahabadi@gmail.com