یسرا شادمان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دروس ارائه شده

* متون نثر دوره معاصر (1)
* متون نثر دوره معاصر (2)
* ترجمه از عربی به فارسی
* ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس (2)
* متون نظم دوره های اسلامی و اموی
* صرف کاربردی 1
* قرائت و درک مفاهیم متون معاصر
* قواعد صرف عربی
* عربی 3 صسمت سوم ( قواعد و متون )
* نحو 1
* نحو 3
* نحو 5
* نحو 7
* تحلیل و نقد نثر دوره معاصر
* صرف و نحو کاربردی 2
* صرف و نحو کاربردی 3
* صرف و نحو کاربردی 4
* قرائت و ترجمه متون تفسیری
* متون نثر دوره عباسی (2)
* فن ترجمه
* کارگاه ترجمه