دکتر سیده فاطمه موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)


دکتر سیده فاطمه موسوی

عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

مرتبه علمی:  دانشیار


   دكتري (Ph.D) : روانشناسی تربیتی از دانشگاه علامه طباطبایی

   كارشناسي ارشد:روانشناسی تربیتی از دانشگاه الزهرا(س)

   كارشناسي : روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی. طبقه ششم. پژوهشکده زنان.

   تلفن: 88058926-021

   دورنگار : 88049809-021

   پست الکترونیک :mosavi2008@gmail.com/f.mousavi@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq