امیره سید فرجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 مدیر گروه برق از اردیبهشت 94 تا دی 97