امیره سید فرجی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر

كارشناسي ارشد:  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده برق و کامپیوتر

كارشناسي :  دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده برق

 

زمینه های تدریس

دروس کارشناسی:

  • سیستم های ریزپردازنده ای

  • سیستم های دیجیتال 1

  • فیزیک الکترونیک

  • الکترونیک نوری

  • معادلات دیفرانسیل

  • احتمال مهندسی

  • فیزیک 2

  • الکترومغناطیس

 دروس کارشناسی ارشد

  • فوتونیک 2

  • الکترونیک نوری