آقای دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه صنایع   دكتري (Ph.D) :  مهندسی صنایع

   كارشناسي ارشد: مهندسی صنایع  

   كارشناسي : مهندسی صنایع- تجزیه و تحلیل سیستمها


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن: 88030662

   دورنگار :  88067895

   پست الکترونیک :  m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

دی ان ان evoq