زهرا صرفی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 1400

17 -15

15 -13

12 -10

 10- 8

روزهای هفته

------

------

------

------

شنبه

ارتباط با دانشجو

قرائت و ترجمه متون تخصصی.ک.98

امور پژوهشی

روش تحقیق ارشد ارومیه

یکشنبه

ارتباط با دانشجو

جلسه گروه

امور پژوهشی

علوم قرآنی 1

ک.99

دوشنبه

ارتباط با دانشجو

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر. ک.97

کتاب‌شناسی و ماخذشناسی. ک.97

حضور

سه شنبه

ارتباط با دانشجو

روش تحقیق ارشد 00

امور پژوهشی

علم رجال ارشد99

چهارشنبه

 

 

طرح درس

علوم قرآنی 1

کتاب‌شناسی و ماخذشناسی

جریان‌شناسی مطالعات قرآنی معاصر