دکتر لیلا ثمنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 آیین دادرسی در اسلام / گروه فقه و مبانی حقوق / کارشناسی / تهران

آیین دادرسی مدنی / گروه مطالعات زن و خانواده / کارشناسی / تهران

اصول حاکم بر نظام حقوقی خانواده ذر اسلام / گروه مطالعات زن و خانواده / کارشناسی ارشد / ارومیه

حقوق و مسئولیت های زن در نظام حقوقی اسلام / گروه مطالعات زن و خانواده / کارشناسی ارشد / ارومیه

 

فایل ها و منابع درسی