اسماعيل صفرزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

   دكتري (Ph.D) :  علوم اقتصادي (گرايش اقتصاد سنجی) دانشگاه علامه طباطبايي، 1389

پایان نامه دكتري: تعیین نرخ بهینه خلق پول (متناظر با نرخ بهینه تورم) در اقتصاد ایران

   كارشناسي ارشد:   توسعه اقتصادي و برنامه‌ريزي ، دانشگاه علامه طباطبايي ، 1383

پایان نامه كارشناسي ارشد: بررسي اثر تغييرات كسري بودجه دولت بر نرخ ارز

   كارشناسي :  علوم اقتصادي ، دانشگاه ارومیه ، 1378

زمینه‌های تدریس

اقتصاد کلان، اقتصادسنجی، آمار، برنامه‌ریزی اقتصادی، بیمه