زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

طرح درس

طرح درس درآمدی بر ادبیات بر اساس کتاب درآمدی بر ادبیات تألیف دکتر کریمی مطهر

جلسه 1 – مقدمه کتاب و بیان طرح درس

جلسه 2 – درس اول، درآمدی بر ادبیات

جلسه 3 – چرا آثار ادبی را نقد و بررسی میکنند؟

جلسه 4 – ادبیات شناسی و بیان رشته های علم ادبیات

جلسه 5 – پیدایش ادبیات و بیان انواع دسته های ادبی

جلسه 6 – حماسه و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 7 – رمان و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 8 – پووست و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 9 – داستان کوتاه و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 10 – میان ترم

جلسه 11 – وقایع نگاری و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 12 – قصه و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 13 – باسنیا و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 14 – روایت و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 15 – ادبیات غنایی

جلسه 16 – ادبیات حماسی – غنایی

جلسه 17 – میان ترم

جلسه 18 – داستان حماسی  و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 19 – بالاد و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 20 – منظومه و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 21 -  رمان منظوم و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 22 – انواع و قالبهای کوتاه فولکلور – ضرب المثل و کلمات قصار

جلسه 23 - انواع و قالبهای کوتاه فولکلور – چیستان و چهارپاره

جلسه 24- پرسش و پاسخ

جلسه 25 – ادبیات نمایشی

جلسه 26 – تراژدی و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 27 – کمدی و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 28 – درام و بررسی یک مثال ادبی

جلسه 29 – جمع بندی و پرسش و پاسخ

 

درس خواندن و تفسیر متون پیشرفته بر اساس جزوه شخصی استاد

 1. Введение. Значение и задача литературной критики. История литературной критики в России.
 2. Критические взгляды русских писателей: Пушкин, Гоголь. 
 3. Критическое творчество Белинского.
 4. «Реальная критика» (Чернышевский, Добролюбов, Писарев) и ее эстетические установки. Критические идеи Чернышевского.
 5. Добролюбов-критик: основные идеи и анализ статьи «Луч света в темном царстве» о драме А. Островского «Гроза».  
 6. Добролюбов-критик. Обломов и обломовщина: оценка романа А.И. Гончарова «Обломов».
 7. Панаев и Писарев. Трактовка романа Тургенева «Отцы и дети». Характеристика образа Базарова.
 8. Знакомство с критическими статьями и взглядами русских писателей Некрасов, Герцен, Тургенев.
 9. Знакомство с критическими статьями и взглядами русских писателей: Достоевский.
 10. Знакомство с критическими статьями и взглядами русских писателей: Толстой, Чехов.
 11. Кризис декадентских направлений в критике. Ю. Айхенвальд.
 12. Символистская критика: Андрей Белый и Вяч. Иванов.
 13.  Преодоление символизма: В. Брюсов, А. Блок.
 14. Заключение. Подведение итогов курса. 

 

درس آشنایی با آثار ادبی روسی بر اساس کتاب تاریخ ادبیات روسیه از ابتدا تا پایان قرن نوزدهم تألیف دکتر جان اله کریمی مطهر

جلسه اول (Лермонтов) ..............................................................................191-198
 جلسه دوم (Лермонтов) ................................................................................198-220
 جلسه سوم (Гоголь) ................................................................................221-229
جلسه چهارم (Гоголь ....................................................................................229-254
 جلسه پنجم (Островский) .............................................................................255-259
 جلسه ششم (Островский) ............................................................................260-276
 جلسه هفتم (Тургенев) ......................................................................................277-294
 جلسه هشتم (Тургенев) ...............................................................................294-307
 جلسه نهم (Некрасов) ...................................................................................309-318
جلسه دهم (Некрасов) ......................................................................................319-330
 جلسه یازدهم (Достоевский) ..............................................................................331-340
جلسه دوازدهم (Достоевский) ......................................................................8340- 374
جلسه سیزدهم (Толстой) ..................................................................................375- 406
جلسه چهاردهم (Толстой) .................................................................................407-418
جلسه پانزدهم (Гаршин) .....................................................................................419- 423
جلسه شانزدهم (Гаршин́) ...................................................................................423-450

 

درس مکتبهای ادبی روسی بر اساس کتاب درآمدی بر ادبیات، بخش مکتبهای ادبی، تألیف دکتر جان اله کریمی مطهر

 جلسه اول (Обшие понятия о художественном методе, направления) ............
 جلسه دوم (Классицизм) .....................................................................
 جلسه سوم (Особенности русского классицизма) ..........................................................
جلسه چهارم (Ода на день восшествия на всеросийский престол ея) ..........................
 جلسه پنجم (сентиментализм) .............................................................................
 جلسه ششم (Своеобразие русского сентиментализма) .................................................
 جلسه هفتم (Бедная Лиза Карамзина) ..............................................................
 جلسه هشتم (Романтизм) ...............................................................................

جلسه نهم (Особенности русского романтизма)
 جلسه دهم (Светлана Жуковского) ...........................................................................
جلسه یازهم (Стансы Рылеева) ...............................................................................
 جلسه دوازدهم (Натуральная школа) .......................................................................
جلسه سیزدهم (Бирюк Тургенева) ......................................................................
جلسه چهاردهم (Реализм) ..................................................................................

جلسه پانزدهم(Особенности русского реализма)
جلسه شانزدهم (Стансционныйц смотритель Пушкина) .......................................

 

 

 

 

درس نمایشنامه بر اساس کتاب باغ آلبالو و گزیده داستانها تألیف دکتر مرضیه یحیی پور

بررسی ساختار و اصطلاحات نمایشنامه های روسی و نمایشنامه نویسی، خواندن و بررسی و تحلیل نمایشنامه باغ آلبالو اثر چخوف

 

درس اصول و روش تحقیق

آشنایی با ساختار مقالات روسی زبان علمی پژوهشی

آشنایی با ساختار مقالات فارسی زبان علمی پژوهشی

آموزش چگونگی جمع آوری متریالهای تحقیق

آموزش چگونگی دستیابی به اسناد بالادستی و پایین دستی تحقیق

آموزش چگونگی انتخاب موضوع تحقیق

مشاوره فردی و کمک به انتخاب موضوع تحقیق

ارائه گزارشهای هفتگی مراحل پیشرفت تحقیق توسط دانشجویان

راهنمایی برای نگارش محتوا

ارائه تحقیق مستقل توسط هر دانشجو و بررسی آنها

 

درس آشنایی با آثار ادبی روسیه 3

بر اساس کتاب تاریخ ادبیات روسیه قرن بیستم، تألیف دکتر کریمی مطهر، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

(هر جلسه بررسی آثار و زندگینامه یک نویسنده یا شاعر روسی طبق سرفصل کتاب)