زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

عضو هیأت موسس انجمن «ایرانی زبان و ادبیات روسی»  

عضو هیأت مدیره انجمن «ایرانی زبان و ادبیات روسی» برای دو دوره پیاپی از سال  1392 تا کنون

مدیر داخلی «پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی»، سال 1392-1395. 

نماینده انجمن «ایرانی زبان و ادبیات روسی»، 1392-1395. 

 • داوری کتب و مقالات علمی پژوهشی
 • عضو شورای پژوهش دانشکده - 1390-1393
 • مشاور فرهنگی انجمن دانشجویی زبان روسی برای چند دوره.
 • دبیر اولین جشنواره تأتر دانشجویی به زبان روسی، اسفند ماه 1395
 • دبیر دومین جشنواره ملی تأتر دانشجویی به زبان روسی، اسفند ماه 96
 • عضو شورای پژوهش دانشکده 1397 تا کنون
 • مشاور فرهنگی گروه زبان روسی 1397 تا کنون
 • دبیر سومین جشنواره ملی تئاتر دانشجویی به زبان روسی، آبان 1398
 • مدیر گروه زبان روسی 1399-ادامه دارد
 • عضو کارگروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه دانشگاه الزهرا، -1398- ادامه دارد
 • دبیر کارگروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه دانشگاه الزهرا 1399- ادامه دارد
 • عضو کارگروه ایجاد رشته ها و گرایش های میان رشته ای جدید - 1399- ادامه دارد.
 • دبیر علمی همایش ملی «روسیه و کشورهای مشترک المنافع: زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ». اسفند 1399
 • دبیر اجرایی اولین مدرسه تابستانی زبان روسی دانشگاه الزهرا- تابستان 1400