زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  برنامه درسی دکتر زینب صادقی - نیمسال اول 1401-1400

 

17-15

15-13

12-10

10-8

 

 

 

 

 

 

نمایشنامه (97)- د صادقی

 

 

 

مهارت خواندن (00)- د صادقی و پروفسور آکسانا کرافچنکو

1 شنبه

مهارت خواندن (00)- د صادقی و پروفسور آکسانا کرافچنکو

 

مکتبهای ادبی (97)-د صادقی و دکتر آکسانا کرافچنکو

آشنایی با آثار ادبی روسی 2 (97)- د صادقی و دکتر آکسانا کرافچنکو

 

 

2 شنبه

خواندن و تفسیر متون ساده (98)- د صادقی

 

 

 

3 شنبه