زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زینب صادقی سهل آباد،

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
             


   دكتري (Ph.D) :آموزش زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات روسی دانشگاه تهران

   كارشناسي :زبان روسی دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، طبقه اول، گروه زبان روسی

(ساختمان شهیده قزوینی، اتاق شماره307،  داخلی 2823 ) 

   تلفن : 85692823

           

   پست الکترونیک : z.sadeghi@alzahra.ac.ir

zhsadeghi@yahoo.com

دی ان ان evoq