زینب صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 • مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

  • درباره درک آثار گوگول در ایران، مجله واک «وسنیک تس ام ا»، دانشگاه ام گ او، مسکو، ش 3، 2011.

  О воспритии творчества Н.В. Гоголя в Иране, «Вестник Центра международногообразования Московского государственного университета» , 2012, № 3, С. 90.

  • بررسی موضوع آدم اضافی در دهه 20 و 30 قرن نوزدهم ادبیات ایران و مقایسه آن با ادبیات معاصر ایران، نشریه «ادبیات تطبیقی» دانشگاه شهید باهنر کرمان، تابستان 1390.
  • روشنفکران در ادبیات ایران و روسیه، مجله «فیلولوژی»، دانشگاه پرم، ، ش 49، 6، سال 2011.

  Интеллигенция в русской и персидской литературе, научный журнал Прикамского социального института, «Филология», 2011, № 6(49), С. 67.

  • طنین وطن در اشعار آنا آخماتوا، «پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی»، ش 1، سال 1391.
  • نقش مایه های شرقی- ایرانی در اشعار نیکالای گومیلیوف، نشریه «پژوهشهای ادبیات تطبیقی» دانشگاه تربیت مدرس، شماره پیاپی 3، 1393.
  • تأثیر اسلام و شرق بر آثار میخاییل لرمانتف، نویسنده قرن طلایی روسیه، نشریه «ادبیات تطبیقی» دانشگاه باهنر کرمان، بهار 1389، ش 2.
  • سایه آنتون چخوف بر ادبیات معاصر ایران، مجله «پژوهش دانشکده زبانهای خارجی» دانشگاه تهران، ش 57، بهار 1389.
  • بررسی ژانر باسنیا ، پرم، مجله علمی پژوهشی «علوم انسانی و اوراسیای شمالی»، ش 1، سال 2015.

  Изучение жанра басни, Перм, «Евразийский вестник гуманитарных исследований», 2015, 1(2), С. 127.

  • بررسی و توصیف نظام عروضی در زبانهای روسی و فارسی، «پژوهشنامه نقد ابی و بلاغت» دانشگاه تهران، ش 2، پاییز و زمستان 1394.
  • ادبیات روسی در ایران، مجله «کلمه، دستور، گفتار»، مسکو، ش 16، 2015.

  Преподавание русской литературы в иранской аудитории, «Слово, грамматика, речь», Москва, 2015, № 16, С. 539.»,

  • نقد و بررسی کتاب اصول و روش نامه نگاری به زبان روسی، نقد نامه زبانهای خارجی، ش 5، 1395.

         

   مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

   • بررسی تطبیقی نمایشنامه های چخوف و رادی، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی – کاربردی «زبان روسی در تعاملات بین المللی»، شهر سامارا، نوامبر 2011.

   Сопоставительный анализ пьес А.Чехова и А. Ради, Материали международной научно-практической конферанции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора Е.М. Кубарева, «Русский язык в контексте межкультурной коммуникации», Самара, 11 ноября 2011, С. 103.

    

   • میراث ادبی گوگول، همایش بین المللی «نقش زبان روسی در گفتمان بینافرهنگی در کشورهای فارسی زبان (ایران، افغانستان، تاجیکستان)»، شهر دوشنبه، اکتبر 2013.

   Литературное наследство Н.В. Гоголя в Иране, «Роль русского языка в межкультурном диалоге Россия и персоязычные страны (Афганистан, Иран, Таджикистан)», Душанбе, 21-25 октября 2013г.

    

   • ادبیات روسی در ایران، همایش بین المللی «متن: مسائل و چشم اندازها»، مسکو، دانشگاه ام گ او، 26 -28 نوامبر 2015.

   Русская литература в Иране, Материалы VI международной научно-практической конферениции «Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного, МГУ, 26-28 ноября 2015 г.

    

   • تشابهات شخصیتی قهرمانان ادبی ایران و روسیه، همایش ملی «پژوهشهای ادبی»، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 1391.

    

   • تأثیر چخوف در ایران، همایش علمی «تعاملات فرهنگی ایران و روسیه»، تهران، دانشگاه الزهرا (س)، آذر ماه 1390.

    

   • جلوه ایران در شعر سرگئی یسنین، هشتمین همایش بین المللی «ترویج زبان و ادب فارسی»، شهر زنجان، دانشگاه زنجان، شهریور ماه 1392 بررسی تأثیر ایران در مجموعه نقش مایه های ایرانی سرگئی یسنین (شاعر نامدار قرن نقره ای روسیه)، همایش «ادبیات تطبیقی در دهه کنونی و چشم اندازهای آن»، دانشگاه شهید بهشتی، خرداد ماه 1391.

    

   • بازتاب ترجمه آثار روسی در آثار صادق هدایت، همایش علمی «ترجمه و ادبیات معاصر زبان فارسی»، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.

    

   • بررسی تطبیقی داستانهای کوتاه چخوف و غلامحسین ساعدی، همایش بین المللی «روشها و متدهای نوین آموزش زبان روسی در کشورهای فارسی زبان»، آذر ماه 1393.

   Сравнительный анализ коротких рассказов А. Чехова и Г. Саэди. «Современные направления, методы и приемы в практике обучения русскому языку как иностранному в персоязычной аудитории» , сборник материалов международного форума / ред. Ю. В. Архангельская [и др.].

      

   •  بررسی و توصیف اجمالی نظریه ریخت شناسی پراپ، همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 30 آذر 1396.

   •                

             تأثیر گوگول بر آثار جلال آل احمد، دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی، زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر: مشکلات و چشم اندازها،

                       18-20 اردیبهشت 1397، تهران.

       Влияние Н.В. Гоголя на творчество Дж. Аль-Ахмада. II международный форум ассоциации русского языка и литературы: Русский язык и литературы в современном мире: проблемы и перспективы, 8-10 мая 2018.

    

    

    

   طرحهای پژوهشی

   افتخارات/جوایز

   پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده ادبیات، 1391

   پژوهشگر منتخب دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده ادبیات، 1392.

    

   کتب تألیف/ترجمه شده 

   1. میخاییل لرمانتف و مشرق زمین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1391.

   2. نیکالای گومیلیوف و مشرق زمین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1392.

   3. خواندن و درک مفهوم متون روسی، انتشارات آرمان دانش، سال 1393.

   4. قهرمان عصر ما میخایییل لرمانتف (با نقد، توضیحات و واژه نامه)، انتشارات آرمان دانش، 1393.

   5. ترجمه و تحلیل عروس خانم اثر آنتون چخوف، انتشارات آرمان دانش، سال 1392.

   سایر فعالیتها

   سخنرانی در دانشگاه الزهرا، نقد و بررسی اهریمن اثر لرمانتف

   سخنرانی در دانشگاه الزهرا، نقد تأثیر نمایشنامه های چخوف بر نمایشنامه های ایرانی

   سخنرانی در دانشگاه الزهرا، جایگاه ادبیات کودک در آثار لف تالستوی

   سخنرانی در دانشگاه الزهرا، جایگاه گوگول در ایران

   سخنرانی در دانشگاه شهید بهشتی، نقد و بررسی کتاب زمزمه های چرنوبیل

   کارشناس میهمان چند برنامه رادیویی زین قند پارسی، با موضوع جایگاه ادبیات فارسی در ادبیات روسیه (با محوریت آثار پوشکین)

   سخنرانی در سرای اهل قلم، تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات روسی (با محوریت آثار گومیلیوف)

   سخنرانی در دانشگاه زنجان، تأثیر ادبیات فارسی بر یسنین شاعر مشهور روسیه

   کارشناس میهمان سری برنامه های رادیویی آشنایی با شعر جهان، 1396

   و...