رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 مهندسی سیستم های اطلاعاتی (کارشناسی ارشد)

سیستم های اطلاعات مدیریت (کارشناسی)

تحلیل سیستم ها (کارشناسی)

داده کاوی (کارشناسی ارشد و دکترا)

مدیریت ارتباط با مشتری (کارشناسی ارشد)

 

 

 

فایل ها و منابع درسی