رویا رسولی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


رویا رسولی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : مشاوره

   كارشناسي ارشد: مشاوره

   كارشناسي :راهنمایی و مشاوره


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :r.rasouli@alzahra.ac.ir