علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

   
علی رحمانی
 

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

استاد گروه حسابداری

  • آدرس:  دانشگاه الزهرا(س): تهران، میدان شیخ بهایی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه حسابداری
  • تلفن: 85692764
  • پست الکترونیک : rahmani@alzahra.ac.ir