زهرا رهبرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر زهرا رهبرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

دانشیار گروه پژوهش هنر

   دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر

   كارشناسي ارشد: تصویر سازی

   كارشناسي : ارتباط تصویری


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن: 85692503 (داخلی 2503 )

   دورنگار :

   پست الکترونیک : z.rahbarnia@alzahra.ac.ir