مهرانگیز پیوسته گر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

سوابق اجرایی

 رئیس مرکز مشاوره دانشجوئی

 مدیر گروه روانشناسی

 معاون پژوهشی و اجرائی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی