مهرانگیز پیوسته گر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : روان‌شناسی

كارشناسي ارشد:  روان‌شناسی بالینی

كارشناسي : روان‌شناسی بالینی


زمینه های تدریس

 روان شناسی فیزیولوژیک

 کاربرد آزمونهای تشخیصی

 روانشناسی یادگیری