ماندانا نور بخش، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

ماندانا نور بخش

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه زبانشناسی

 

 

 

 

 

 

دكتري (Ph.D) :زبانشناسی همگانی

كارشناسي ارشد:زبانشناسی همگانی

كارشناسي :مترجمی زبان انگلیسی

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

تلفن:88048935

پست الکترونیک :nourbakhsh@alzahra.ac.ir