مصطفی نوروزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : بیوتکنولوژی

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس