دکتر نیکو خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

: مقالات علمی- پژوهشی

 

1- نیکوخسروی ، رضاقراخانلو ، عباس علی گائینی  ، بهرام یغمایی ، "  اثر یک برنامه تمرین استقامتی بر مقدار نیتریک اکساید پلاسمایی و میزان تغییرات آن با دریافت مکمل ال - آرژینین در موش سفید " ، نشریه علمی پژوهشی المپیک ، ص 99 114  ، شماره 27 ، پائیز 1383.

2-  نیکوخسروی ، معصومه شجاعی ، زهره اسکندری ، "  تاثير فعاليت بدنی بيشينه و جنس بر ميزان ترشح هورمون رشد (GH) در نوجوانان دختر و پسر فعال" ، نشریه رشدویادگیری حرکتی دانشگاه تهران ،ص  51 63، شماره 3 ، زمستان 1388.

3- فاطمه شریفی ، نیکوخسروی ، علی اصغررواسی ، " اثرشدت های مختلف فعالیت بدنی برسلول های بنیادی خونساز CD34+ وارتباط آن بابرخی عوامل خطرزای قلبی عروقی درزنان " ، نشریه فيزيولوژي ورزشي و فعاليت بدني، دانشگاه شهیدبهشتی ،ص 393 400 ، شماره 1 ، بهاروتابستان 1389.

4- مژگان نصیری زاهد  ، نیکوخسروی ، " تآثیرتعاملی یک دوره تمرین استقامتی ویک جلسه تمرین وامانده سازبرمیزان فعالیت آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفرازوآلانین آمینوترانسفرازپلاسمایی درموش های صحرایی " ، نشریه پژوهش درعلوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی  ، ص 81-94 ، شماره 27 ، تابستان 1389.

5- نجمه رضائیان ، نیکوخسروی ، رحمن سوری ، " تغییرات غلظت ویسفاتین ، شاخص مقاومت به انسولین و نیمرخ لیپیدی پس ازتمرینات استقامتی شنادرزنان چاق" ، مجله علمی _ پژوهشی فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی دانشگاه شهیدبهشتی ،ص 429 -440 ، دوره 3 شماره 2 ، پاییزوزمستان 1389 .

6- محمدرضاکردی ، لیلاانوشه ، ساراخداداده ، نیکوخسروی ، بهرام سنگلجی ، " تأثیریک دوره تمرین ترکیبی منتخب برقدرت ،تعادل وکیفیت زندگی بیماران MS " ، نشریه طب ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ، ص 51- 64 ، شماره 5 ، پاییزوزمستان 1389.

7- رحمن سوری ، نیکوخسروی ، نجمه رضائیان ، منتظری طالقانی، " اثر تمرين مقاومتي و استقامتي بر عامل نشانگر بيماري هاي عروق كرونر در زنان چاق غيرفعال " ، نشریه غدددرون ریزومتابولیسم ایران دانشگاه شهیدبهشتی ،ص 179-189 ، دوره سیزدهم شماره 2 ، تیر1390.

8-  نسرین مقصودی ، نیکوخسروی ، علی اصغررواسی ، " اثريك دوره تمرين منتخب (هوازي و قدرتي) بر برخي سايتوكاين ها در بيماران مرد و زن مبتلا به MS ، نشریه علوم زیستی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،ص 5-23 ، شماره 10 ، پائیز1390.

9- محمدفرامرزی ، سیده مریم موسوی قهفرخی ، نیکوخسروی ، " تآثیریک دوره تمرین هوازی موزون کم فشاربرتغییرات سطوح CRP زنان سالمند" ، نشریه پژوهش درعلوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی ،ص   103-114 ، سال هشتم ، دوره سوم، شماره 10 ، تابستان 1390.

10- نیکوخسروی ، رحمن سوری ، نجمه رضائیان ، " تآثیرتمرینات مقاومتی برسطح sICAM-1 (مولکول محلول چسبان بین سلولی - 1 ) سرم درزنان یائسه چاق کم تحرک " ، پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران ،ص 29-44 ، سال هفتم ، شماره 14 ، پاییزوزمستان 1390 .

11- سمیه یزدان پژوه ، نیکوخسروی ، پروانه نظرعلی ، " تأثیر8 هفته تمرین هوازی منتخب برعملکردریوی وعوامل هماتولوژیکی زنان جانبازشیمیایی " ، فصلنامة علمي پژوهشي فيزيولوژي و مديريت در ورزش ،ص 63-71 ، شماره 8 ، زمستان 1390 .

12-  منتظری طالقانی ، رحمن سوری ، نجمه رضائیان ، نیکوخسروی ، " تغييرات لپتين و اديپونكتين پلاسما در پاسخ به تمرينات تركيبي استقامتي- مقاومتي در زنان يائسه غيرفعال "  ، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ،ص 69-277 ، دوره 13 ، شماره  پیاپی42 ، زمستان 1390 .

13- نیکو خسروی، علی اصغررواسی ، فاطمه شریفی ، " اثردوشدت مختلف فعالیت بدنی برسلول های اجدادی اندوتلیال سیار (EPC  ) درزنان جوان " ، پژوهش درطب ورزشی وفناوری دانشکده تربیت بدنی خوارزمی تهران ، ص 67 78 ، سال اول نهم پیاپی ، شماره 2 هجدهم پیاپی ، پاییزوزمستان  1390 .

14- رحمن سوری ، نجمه رضائیان ، نیکوخسروی ، " اجرای10 هفته تمرينات مقاومتی با وزنه بر غلظت سرمی فاکتور افزايش دهنده سنتز کلونی سلول‌های پيش ساز بتا / ويسفاتين در زنان چاق ميان‌سال تأثير ندارد "، نشریه فیزیولوژی ورزشی  پژوهشگاه تربیت بدنی  ،ص 59-76 ، دوره سوم شماره 12 ، زمستان 1390.

15- نیکوخسروی ، رحمن سوری ، سمیه شاهقلیان ، " تأثیر زمان فعالیت در روز بر شاخص های حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO,FAT max,MFO time) در زنان جوان سالم " ، نشریه علوم زیستی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ،ص 75-88 ، شماره 11 ، زمستان 1390 .

16- نجمه اصولی ، افسانه شمشکی  ، نیکو خسروی ، " اثریک دوره تمرینات پیلاتس ومقاومتی بربرخی تواناییهای جسمانی وحرکتی دربیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس " ، نشریه علمی تخصصی پژوهش های کاربردی درتندرستی وعملکردورزشی دانشگاه پیام نور،ص 62- 55 ، سال اول شماره 1 ، زمستان 1391 .

17- مرضیه آقایی ، نیکوخسروی ، پریچهرحناچی ، محمدرضاکردی ، روح اله آقایی ، "  اثرمکمل پروبیوتیک برپاسخ ایمنی مردان ورزشکارپس ازیک جلسه فعالیت بیشینه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده " ، مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم ،  ص 27-33 ، دوره 7 شماره 6 ، بهمن واسفند1392 .

18- رحمن سوری ، نیکوخسروی ، حمیده منتظری طالقانی ، " سازگاری های هورمونی به تمرینات استقامتی درمقایسه باتمرینات مقاومتی درزنان چاق :یک کارآزمایی بالینی " ، مجله علمی _ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،ص 7-99 ، دوره 15 ، شماره 6 ، بهمن واسفند1392 .

19- نیکوخسروی ، محمدرضاکردی ، فهیمه اسدی ، " تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر بیان ژن NT4/5 در عضلات تند و کند انقباض موش های صحرایی نر ویستار" ، فصلنامة علمي پژوهشي فيزيولوژي و مديريت در ورزش ، تابستان 1394.

20- The effects of garlic supplements and exercise on the levels of Lipocalin-2 and insulin resistance among middle-aged obese women , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , ISSN: 2090-4274 , 5(9S)682-689, 2015.

 

21- REGULAR PHYSICAL TRAINING REDUCED OXIDATIVE STRESS CAUSED BY EXERCISE IN RAT’S BLOOD, IJBPAS, ISSN: 2277–4998 , July, 2015, 4(7): 512-522.

22- راضیه علی ، پروانه نظرعلی ، نیکو خسروی ، اعظم رمضانخانی ، " تآثیر8 هفته تمرین یوگابرتغییرات گازهای تنفسی ونبض اکسیژن درزنان جوان فعال " ، فصلنامه ابن سینا ، علمی پژوهشی ، اداره بهداشت، ودرمان ناجا ، سال هجدهم ، شماره 4 مسلسل 57 ،زمستان 1395.

23- رحمن سوري ، نیکوخسروی  ، يزدان دوست بايگي هانيه ، آيتي محمدحسين ، " مقایسه تمرین تداومی باشدت متوسط واینتروال هوازی باشدت بالا برسطوح سرمی رزیستین ومقاومت به انسولین درزنان چاق دیابتی نوع دو" ، علوم زیستی ورزشی ،  دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران،  دوره 8 شماره 3 ، ص 380-365 ، 1395.

24- نیکوخسروی ، هادی روحانی ، سمانه غفاری ،" تآثير زمان اجراي تمرين برميزان MFO ، FATmax وMFOtime درزنان باوزن طبيعي وداراي اضافه وزن " فصلنامه سوخت و ساز و فعاليت ورزشي ، شماره      سري انتشار ۵ ، دی ماه 1395 ، شماره صفحه : ۱۱۹ تا ۱۳۱.

25- Effects of water-based endurance training, resistance training, and combined water and resistance training programs on visfatin and ICAM-1 levels in sedentary obese women , Science and Sports ,(2017) , 32 , 144-151.

26-  Combining  green tea with aerobic exercise reduces central adiposity and serum lipid in sedentary women , Athens journal of sports ,Greece ,  Vol 3, No4 , 2016.

 

27- رحمن سوري ، نیکوخسروی ، شقایق جعفرپور ، اعظم رمضانخانی  ، " تآثیرفعالیت ورزشی هوازی ومحدودیت کالریک برسطوح سرمی کمرین و شاخص مقاومت به انسولین درزنان مبتلا به دیابت نوع 2" ، مجله دیابت ومتابولیسم ایران ، دوره 16 ، شماره 2 ، ص 120 111 دی  1395.

28- فتاحی فهیمه ، نیکوخسروی ، اعظم رمضانخانی ، " مقایسه تآثیردونوع پروتکل تمرینی ( هوازی ومقاومتی ) برسطوح اینترلوکین 10 ، پروتئین واکنشگر C وشاخص مقاومت به انسولین درزنان دیابتی نوع دو "  ، فصلنامة علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی (  افق دانش ) ، دوره 23 ، شماره 4 ،ص 292 285 ، پاییز 1396 .

29- نیکوخسروی ، نگین کردی ، " تآثیریک دوره تمرین مقاومتی بربرخی عوامل فیبرینولیتیک مردان جوان فعال " ، فصلنامة علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی (  افق دانش ) دوره 34 ، شماره 1 ، ص 11 7 ، زمستان 1396.

30- سوري رحمن ، نیکوخسروی ، ميرشفيعي سيدعباس ، قلي جاني فهيمه ، نجمه رضاییان  " تأثیر تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین- چهار و نیمرخ لیپیدی در زنان یائسۀ چاق " ، نشریه فیزیولوژی ورزشی  پژوهشگاه تربیت بدنی ، دوره 9 ، شماره 36 ، زمستان 1396 .

31- نگین کردی ، نیکوخسروی ، " تآثیر8 هفته تمرین مقاومتی چندمفصله وتک مفصله بربرخی ازفاکتورهای انعقادی وخونی مردان جوان فعال " ، مجله علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور، دوره 5 ، شماره 2 ، پیاپی 15 ، ص 88- 77 ، تابستان 1396 .

32- نیکوخسروی ، رحمن سوری ، سیدعباس میرشفیعی ، فهیمه قلی جانی ، " تآثیر 12 هفته تمرین استقامتی برسطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 4 ونیمرخ لیپیدی زنان چاق سنین 65-50 سال " ، مجله علمی _ پژوهشی مطالعات کاربردی علوم زیستی ورزش ، شماره 11 ، سری 6 ، شهریور 1397 .

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1 - هفتمین همایش ملی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ایران ، تبریز ، اثریک دوره تمرین استقامتی برمیزان استرس اکسیداتیودرموش صحرایی ،اسفند  1385.

2- اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی وایروبیک ، ایران ، تهران ، تأثیریک دوره فعالیت بدنی منتخب ( هوازی وقدرتی) بربرخی ازعوامل سیستم ایمنی بیماران مردمبتلا به MS ،بهمن  1389 .

3- ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ایران ، کیش ، اثریک دوره تمرین استقامتی ویک جلسه تمرین وامانده ساز برمیزان استرس اکسیداتیودرموش صحرایی ،اسفند  1386.

4- 13th Annual congress of the ECSS, Portugal, Estoril , The Effects of Endurance Training Program And L-Arginine Supplemention On Plasma Nitric Oxide Content In Rat ,9-12 July  2008.

5- 2nd European SPORT FOR ALL congress , Spain , Barcelona , Effects of the menstrual cycle in  women engaged in regular PA , 23 – 25 Octobr 2008.

 

6- 14 th Annual congress of the ECSS, Norway , Oslo , Effects of the menstrual cycle on exercise performance in active women, 24 – 27 June 2009.

 

7-14 th Annual congress of the ECSS, Norway , Oslo , Effects of endurance training and one session of exhaustive exercise on activity of plasma GOT,GPT enzymes and TAC in rats , 24 – 27 June 2009.

 

8- هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، ایران ،تهران ، تأثیر8 هفته تمرین منتخب برمسافت راه رفتن ، قدرت وخستگی بیماران MS ، اسفند1388 .

9- ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی ، ایران ،تهران ، اثرمکمل سازی پروبیوتیک برپاسخ استرس اکسیداتیوپس ازتمرین وامانده سازدرزنان سالم ، آذر1390 .

10- دومین همایش ملی تخصصی فیزیولوژی ورزشی ، ایران ،بیرجند ، تأثیر10 هفته تمرینات استقامتی شنابرغلظت ویسفاتین سرم ،نیمرخ متابولیکی ولیپیدی خون درزنان چاق سنین 60 45 سال ، اردیبهشت 1390 .

11-  سومین همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاههای آسیا ، ایران ،تهران ، طراحی واعتباریابی آزمون بی هوازی ویژه هندبال (HSAT) ، خرداد1391 .

12- کنگره ملی  - دانشجویی علوم ورزشی نیازنسل فردا ، ایران ،تهران ، تآثیر8هفته تمرین هوازی همراه بامصرف چای سبزبرنیم رخ فیزیولوژیکی زنان چاق غیرفعال ، آذر1392 .

13- کنگره ملی  - دانشجویی علوم ورزشی نیازنسل فردا ، ایران ،تهران ، تآثیر8هفته تمرین هوازی برتری گلیسیرید ، LDL  و HDL  درزنان غیرفعال ، آذر1392 .

14- اولین همایش ملی علوم ورزشی  ، تأثیرتمرین ترکیبی ومکمل سیربرسطوح اینترلوکین 6 وویسفاتین سرمی درزنان چاق ، تهران - دانشگاه الزهرا(س) ، 5 اسفندماه 1394 .

15- اولین همایش ملی علوم ورزشی ، مطالعه و توصیف ویژگی های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی دانشجویان ورودی و خروجی رشته تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(س)، تهران - دانشگاه الزهرا(س) ، 5 اسفندماه 1394 .

16- نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، تآثیریک جلسه تمرین استقامتی برسطوح فاکتوررشدفیبروبلاست 21 وشاخص مقاومت به انسولین درزنان غیرفعال ، تهران پژوهشگاه تربیت بدنی/شهیدبهشتی ، 20-19 اسفند1394 .

17- نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی ، تآثیرتمرین وبی تمرینی برسلول های اجدادی اندوتلیال سیارEPC وفاکتوررشداندوتلیال عروقی VEGF وتغییرات سلول های خونی دربازیکنان زن هندبالیست نخبه ، ، تهران پژوهشگاه تربیت بدنی/شهیدبهشتی ، 20-19 اسفند1394 .

18- اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی وورزش ، تآثیرتمرینات مقاومتی برسطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپویتین 4 ونیمرخ لیپیدی درزنان یائسه ، دانشگاه بین المللی چابهار ، 22-21 شهریور1394 .

19- اولین همایش ملی ورزش برای همه ، تأثیر یک دوره تمرینات پلیومتریک برسرعت و چابکی زنان تمرین کرده ، دانشگاه تهران ، 4و5 آذر1394 .

20- همایش ملی علوم ورزشی زنان ، تآثیرچهارهفته مکمل یاری سیروتمرینات تی آرایکس برترکیب بدنی وبرخی ازعوامل خطرزای قلبی عروقی زنان دارای اضافه وزن ، دانشگاه الزهرا(س) ، 19 اسفند 1395.

21- همایش ملی علوم ورزشی زنان ، اثریک جلسه فعالیت هوازی همراه بامکمل دهی اسیدآمینه تورین بر LDH  درزنان فعال، دانشگاه الزهرا(س) ، 19 اسفند 1395.

22- همایش ملی علوم ورزشی زنان ، تآثیرزمان فعالیت درروزبرشاخص حداکثراکسیداسیون چربی (MFO  ) ومقایسه آن دردوگروه ورزشکاروغیرورزشکار، دانشگاه الزهرا(س) ، 19 اسفند 1395.

23 - دومین همایش ملی تازه های پژوهش درعلوم ورزشی  ، اثرتمرین ومصرف مکمل ترکیبی آنتی اکسیدانی براسترس اکسیداتیو در میوکاردرت ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردیبهشت 1396 .

24- دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي درتربيت بدني ، علوم ورزشي وقهرماني ، تعیين رابطه بين درصدچربي باشدت متناسب با حداكثراكسيداسيون چربي fatmax و تآثيرزمان تمرين برآن درزنان ورزشكار وغيرورزشكارداراي وزن طبيعي ، آبان 1396 .

 

25- 11th international congress on sport science, Effect of session of high intensity interval training (HIIT) on levels of irisininsulin and insulin resistance index in women with type 2 diabetes , 11th international congress on sport science .Iran ,Tehran , 2018.

 

26- 11th international congress on sport sciences , The effect of eight weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) on the expression of lipasin in diabetic rats, Iran ,Tehran , 2018.

 

27- 11th international congress on sport sciences , The effect of eight-week high intensity interval training (HIIT) on FNDC5 gene expression in type 2 diabetic rats , Iran ,Tehran , 2018.

 

افتخارات/جوایز

1- دریافت تقدیرنامه ازمعاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری درتاریخ 21/4/1391.

2- پژوهشگربرتردانشکده ، درسال های تحصیلی 1385- 1384، 1386 ، 1387، 1388 و 1390 .

3-  استاد برترآموزشی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده درسال های 1394 ، 1396 و 1397 .

کتب تألیف/ترجمه شده

1- سازگاري درون سلولي عضلات قلبي واسكلتي نسبت به تمرين ، Exercise and intracellular regulation of cardiac and skeletal muscle ، دفترانتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش وبرنامه ریزی ، 1380.

2- نیکوخسروی ، داود حومنیان ،" سرعت درورزش  " Speed For Sport، انتشارات عصرانتظار( حتمی ) ،  1389 .

 

سایر پژوهش ها

شرکت در كارگاه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي- تربيتي

1- شرکت دردوره پژوهشی آموزشی تحت عنوان " داوری مقالات علمی پژوهشی ، 8 ساعت ، 11/04/1386 .

2- شرکت در کارگاه آموزشی ازسلسله  کارگاه های دانش افزایی " بررسی تحولات سیاسی ایران وجهان ، 8 ساعت ، 18/02/1391 .

3- شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی  " اصول تعلیم وتربیت اسلامی " 16 ساعت ، ازتاریخ 3/09/1390 لغایت 15/10/1390 .

4- شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی  " کلاس اندیشه سیاسی ومبانی انقلاب اسلامی " 16 ساعت ، ازتاریخ 12/08/1390 لغایت 1/10/1390 .

5- شرکت دردوره امنيت ملي 1  ويژه آموزش مديران ومتصديان مشاغل حساس ، ( 18 ساعت )،  شروع از 01/12/1395 .

6-  شرکت در کارگاه آموزشی " آشنايي باطرح ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي "  ، 1/10/1395 .

7-  شرکت در کارگاه آموزشی " آ موزش اخلاق علمي وحرفه ايي " ، 15/09/1395 .

8-  شرکت دردوره پژوهشی آموزشی " آشنايي باپايگاه هاي نمايه سازي و نشست علمي سلامت پژوهش وگزارش هاي پژوهشي " ، 16/06/1395 .

9- شرکت دردوره پژوهشی آموزشی " نحوه نگارش مقاله براي نشريات بين المللي " ،  17/06/1395 .

10- شرکت در کارگاه آموزشی " ارتقاي رتبه ومرجعيت علمي وفناوري دانشگاه درسطح ملي وبين المللي " ،  ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ .

11- شرکت درکارگاه  " workshop on strategic improvements for higher education management in contemporary universities ،  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ .