دکتر نیکو خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   

 

1-  عضوگروه فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی ازسال 1385 الی 1388 .

2- مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا  (س) ازسال 1385 الی 1391 .

3- مدیرپژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا  (س) ازسال 1387 الی 1388 .

4- مدیرتحصیلات تکمیلی  دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا  (س) ازسال  1385 الی 1387.

5- مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا  (س) ازسال 1393 تا1395 .

6-  مسئول کمیته علمی جشنواره  باعنوان  " تولیدملی ، حمایت ازکاروسرمایه ایرانی " بامشارکت دانشگاه وبخش صنعت 13 الی 15 بهمن 1391.

7- استادمشاورانجمن علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) ، دانشکده تربیت بدنی باحکم  معاونت فرهنگی-  اجتماعی ازسال 1390الی 1392.

8- داورمقالات نشریه های مختلف علمی پژوهشی کشوروعضوهیآت علمی وهیئت رئیسه همایش ها وکنگره های ملی وبین المللی فیزیولوژی ورزشی وعلوم پزشکی ازسال 85 تاکنون .

9- عضو کنگره اروپایی علوم ورزشی ECSS (European College of Sport Science ) ازسال 2008 تاکنون 

10- ناظرطرح های علمی - پژوهشی

11- عضوکميسيون تخصصی گروه علوم انسانی تربیت بدنی  ، هشتمین دوره هیات ممیزه دانشگاه الزهرا (س )  ، ازتاریخ 21/12/ 1395  

12- دبيركارگروه تخصصي شماره 6 ( كميته راهبردي بازنگري وهدايت رشته هاي دانشگاه الزهرا (س) ، از 1396 تا کنون .

13-  معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده ، ازتاریخ 1395/11/17 تا 1398/02/21 .

14- مدیرگروه فیزیولوژی ورزشی ازتاریخ 30/8 /1398 و ادامه دارد.

 

س ) تقدیرنامه ها ، جوایز

1- دریافت تقدیرنامه ازمعاونت فرهنگی واجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری درتاریخ 21/4/1391.

2- پژوهشگربرتردانشکده ، درسال های تحصیلی 1385- 1384، 1386 ، 1387، 1388 و 1390 .

3-  استاد برترآموزشی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده درسال های 1394 ، 1396 و 1397 .